Etický kódex ITCAPreambula


Spoločnosť ITCA podniká v oblasti informačných technológií - servis a predaj výpočtovej techniky, a všetky ostatné služby spojené s výpočtovú techniku. Uvedomujúc si svoje postavenie v spoločnosti prijíma zodpovednosť za svoje konanie a chce byť príkladom pre ostatných.

Spoločnosť ITCA deklaruje záväzok vychádzať vo všetkých činnostiach zo svojich firemných hodnôt a rešpektovať všeobecne uznávané pravidlá a zásady podnikania.

Etické konanie má kľúčový význam pre dlhodobé fungovanie a ekonomické záujmy spoločnosti ITCA a je prejavom zodpovednosti voči všetkým partnerom.

Rešpektovanie etiky má súčasne význam pre kultivovanie hospodárskeho systému a je na prospech celej spoločnosti.

Dobré meno spoločnosti ITCA a dôvera všetkých zainteresovaných patria k najdôležitejším hodnotám, ktorými spoločnosť ITCA disponuje. Ich ochrana je prioritnou úlohou spoločnosti ITCA a každého jej pracovníka.

Všetci pracovníci spoločnosti ITCA sú povinní konať v súlade s týmto etickým kódexom, zachovávať vysoký morálny štandard v obchodnom a pracovnom správaní, vytvárať pracovné prostredie dôvery a úcty.

V tomto kódexe sú uvedené pravidlá pre výkon práce, pre spoluprácu, vzťahy, vrátane vzťahov medzi manažmentom a zamestnancami. odvíjajú sa od hodnôt spoločnosti ITCA, ako aj požiadaviek na všetkých zamestnancov a osobitných požiadaviek na vedenie spoločnosti.
1. Vzťahy v spoločnosti


Úcta k človeku - základ medziľudských vzťahov v spoločnosti


 • Vzťahy k zamestnancom a medzi zamestnancami, ako i medzi nadriadenými a podriadenými v spoločnosti ITCA sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv v duchu Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN.
 • Od každého zamestnanca sa vyžaduje vytvárať atmosféru vzájomnej úcty, dôvery, spolupatričnosti a spolupráce-tímovosti, bez ktorých nemožno dlhodobo dosahovať vynikajúce hospodárske výsledky.
 • Spoločnosti ITCA nebude tolerovať žiadne fyzické, psychické alebo sexuálne obťažovanie. V spoločnosti je neprípustná akákoľvek forma zneužívania, ponižovania, šikanovania a dehonestácie ľudskej osobnosti či diskriminácie.
 • Každý zamestnanec spoločnosti nesie zodpovednosť za svoje konanie, čo sa prejavuje aj v dôslednom plnení si úloh. Mal by sa správať tak, aby neškodil svojim spolupracovníkom, aby im nesťažoval prácu a nebránil v ich iniciatíve.
 • Spoločnosť ITCA zakladá svoju úspešnosť na profesionalite svojich zamestnancov, očakáva od nich aktívne a cieľavedomé konanie, vyhľadávanie a využívanie možností zlepšovania práce i vlastnej výkonnosti. Každý, kto si myslí, že môže niečím prispieť k zlepšeniu v ľubovoľnej oblasti spoločnosti, má právo byť vypočutý a získať spätnú väzbu na svoje návrhy.


Dôstojná práca


 • Spoločnosť ITCA prijíma zamestnancov a usmerňuje ich kariéru na základe ich predpokladov na danú prácu, bez akejkoľvek rasovej, náboženskej či národnostnej diskriminácie, bez ohľadu na farbu pleti, pohlavie, vek, stav, sexuálnu orientáciu.
 • Spoločnosť ITCA venuje pozornosť odbornému a osobnému rozvoju svojich zamestnancov. Zaväzuje sa vytvárať podmienky na rozvíjanie vedomostí, zručností a schopností svojich zamestnancov zodpovedajúcich súčasným a budúcim potrebám firmy. Od zamestnancov očakávame aktívne využívanie týchto možností.
 • Spoločnosť ITCA sa zaväzuje uskutočňovať spravodlivú politiku odmeňovania, bez akejkoľvek diskriminácie. Spôsob odmeňovania má odrážať individuálne výsledky, aktivitu a význam pracovnej pozície vo väzbe na hospodárske výsledky spoločnosti.
 • Spoločnosť ITCA sa zaväzuje v procese prepúšťania rešpektovať objektívne kritériá a základné etické normy. Proces prepúšťania musí byť zákonný, včas oznámený, transparentný, vychádzajúci zo základných psychologických poznatkov a nesmie zraňovať dôstojnosť človeka.
 • Spoločnosť ITCA sa zaväzuje vytvárať hygienicky neškodlivé, bezpečné pracovné prostredie. Zamestnanci sú však povinní rešpektovať všetky bezpečnostné predpisy a dbať, aby neohrozili seba, spolupracovníkov, iné osoby a nespôsobili materiálne škody.
 • Spoločnosť ITCA dbá na vysokú úroveň sociálnej a zdravotnej starostlivosti o svojich zamestnancov, ako aj o bývalých zamestnancov, ktorí odišli do dôchodku.


 

Etika komunikácie, šírenia a ochrany informácií


 • Vedenie spoločnosti ITCA vytvára priestor na slobodné vyjadrenie vlastného názoru každého zamestnanca bez rizika zastrašovania alebo sankcií.
 • Vedenie spoločnosti ITCA sa zaväzuje vysvetľovať svoje ciele a zámery, ako aj význam jednotlivých činností a aktivít, podporovať aktívnu komunikáciu a aktivizovať zamestnancov na zdokonaľovanie ich pracovného výkonu, ako aj celkového výkonu spoločnosti. Osobitnú pozornosť venuje príprave spolupracovníkov na zmeny v spoločnosti ITCA.
 • Spoločnosť ITCA podporuje kultivovanú komunikáciu nielen medzi jednotlivými zamestnancami ale aj medzi jednotlivými útvarmi spoločnosti. Zámerné utajovanie informácií, ktoré by mohli prispieť ku skvalitneniu práce spoločnosti sa považuje za morálne neprípustné.
 • Všetci zamestnanci spoločnosti ITCA sú povinní chrániť informácie, ktoré patria spoločnosti alebo ktoré súvisia s jej podnikateľskými aktivitami. Takéto informácie sa považujú za dôverné, môžu sa používať len pre pracovné účely a nikdy nie na osobné ciele. Zamestnanci, ktorí odchádzajú zo spoločnosti ITCA, musia i naďalej chrániť informácie patriace spoločnosti.


Ochrana dobrého mena a majetku spoločnosti


 • Každý zamestnanec spoločnosti vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant spoločnosti. Preto i na verejnosti má dbať na dobré meno spoločnosti a ochraňovať jej záujmy.
 • Každý zamestnanec spoločnosti je povinný ochraňovať duševný i hmotný majetok spoločnosti. Telefóny, elektronická pošta, ako aj všetky počítačové zariadenia, hardvér a softvér sa používajú zásadne len na pracovné účely okrem nevyhnutných prípadov. Ďalšie špeciálne pracovné prostriedky sa používajú podľa stanovených pravidiel.
 • Spoločnosť ITCA sa zaväzuje rešpektovať autorské právo a vyžaduje rovnaký postoj od svojich obchodných partnerov vo vzťahu k dokumentom a materiálom spoločnosti ITCA. V spoločnosti ITCA je povolené používať len legálne zakúpený softvér.
 • Zamestnanec spoločnosti ITCA si neprivlastňuje, nepožičiava a ani neprepožičiava majetok spoločnosti bež dovolenia. Nezákonné privlastnenie firemného majetku alebo jeho použitie na osobné účely alebo cudziu potrebu bez výslovného povolenia sa považuje za rovnako závažné ako priame odcudzenie a môže viesť k rozviazaniu pracovného pomeru. Platený pracovný čas zamestnanca sa takisto považuje za majetok spoločnosti, ktorý by sa nemal používať na osobnú potrebu bez riadneho povolenia.


Konflikt záujmov


 • Zamestnanci spoločnosti ITCA neposkytujú a neprijímajú akýkoľvek úplatok. Všetci sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia Trestného zákona.
 • Každý zamestnanec spoločnosti ITCA svoje súkromné záujmy vo finančnej, obchodnej či inej činnosti vykonávanej mimo spoločnosti ITCA rieši tak, aby sa vyhol skutočnému či potenciálnemu konfliktu záujmov. Tieto činnosti musia byť v súlade s právnymi normami a vnútornými predpismi spoločnosti ITCA. V týchto činnostiach nesmie zneužívať zdroje pracoviska, svoje postavenie v spoločnosti ITCA, ani ohrozovať dobré meno spoločnosti.
 • Žiadny zamestnanec spoločnosti ITCA vo finančnej, obchodnej či inej činnosti vykonávanej ním alebo jeho príbuznými mimo spoločnosti ITCA nevyužije výhodu alebo zisk z informácie, ktorú získal v rámci svojich pracovných povinností a zodpovednosti v spoločnosti ITCA a ktorá nie je všeobecne dostupná.
 • Zamestnanec spoločnosti ITCA môže vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti spoločnosti, len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom.Etika riešenia sporov


 • Zamestnanci spoločnosti ITCA sa majú správať tak, aby predchádzali sporom. V prípade, že sa predsa spor či konflikt na pracovisku vyskytne, riešia ho kultivovane, nenásilnou cestou, prostredníctvom dialógu za účasti všetkých zainteresovaných strán.
 • Účastníci konfliktu dbajú na to, aby pracovné konflikty neprerástli do osobnej nevraživosti.
 • V prípade závažného sporu v spoločnosti ITCA musia zúčastnené strany prejaviť zodpovednosť a využiť všetky možnosti vyjednávania, aby sa zabezpečila plynulá činnosť spoločnosti.2. Vzťahy so zákazníkmi


 • Čestný a korektný prístup voči zákazníkom, uspokojovanie ich potrieb a záujmov sú predpokladom úspešného a trvalého obchodného vzťahu.
 • Správanie vo vzťahu k zákazníkom je diskrétne, zdvorilé, bez akéhokoľvek zvýhodnenia, predsudkov a diskriminácie. Spoločnosť ITCA sa zaväzuje používať iba legitímne obchodné metódy a informácie získané od zákazníka považuje za dôverné.
 • Spoločnosť ITCA dbá na to, aby jej výrobky boli kvalitné, trvanlivé a bezpečné, vyhovujúce zavedeným národným a medzinárodným normám.
 • Spoločnosť ITCA dbá o poskytnutie čo možno najširšieho záručného a pozáručného servisu v snahe udržať vysokú spokojnosť zákazníkov.
 • Spoločnosť ITCA poskytuje včasné, úplné, neskreslené, pravdivé a zrozumiteľné informácie o svojich výrobkoch, tovaru a služieb. Nedopúšťa sa šírenia neprávd, zatajovania, zveličovania v reklame a iných verejných vystúpeniach.3. Vzťahy s dodávateľmi a veriteľmi


 • Vzťahy s dodávateľmi a veriteľmi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte. Všetky informácie o vzťahoch spoločnosti ITCA a jej dodávateľoch sa považujú za dôverné.
 • Spoločnosť ITCA nezneužíva svoje postavenie na trhu a zaväzuje sa vytvárať rovnaké podmienky pre všetkých svojich obchodných partnerov pri rešpektovaní požiadaviek zákazníkov.
 • Spoločnosť ITCA sa zaväzuje, že bude vytvárať bezpečné pracovné prostredie pre svojich obchodných partnerov a ich zamestnancov, zdržujúcich sa na pracoviskách spoločnosti ITCA. Zároveň od nich vyžaduje dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov platných v spoločnosti ITCA.
 • Spoločnosť ITCA sa zaväzuje dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky. Ak spoločnosť ITCA vplyvom mimoriadnych okolností nemôže splniť dohodnuté požiadavky, vstupuje čo najrýchlejšie do rokovania s obchodným partnerom s cieľom hľadania alternatívneho, obojstranne prijateľného riešenia.
 • Spoločnosť ITCA poskytuje svojim veriteľom dôveryhodné garancie, pravdivé informácie o svojej ekonomickej situácii a zaväzuje sa k efektívnemu zhodnoteniu vloženého kapitálu.
 • Zamestnanci spoločnosti ITCA nesmú prijať od obchodných partnerov peňažné dary alebo iné provízie.


4. Vzťahy ku konkurencii


 • Spoločnosť ITCA rešpektuje zákony a pravidlá, ktoré regulujú konkurenčné vzťahy. Ku konkurencii sa správa čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia.
 • Spoločnosť ITCA sa nepokúša nečestnými a nelegálnymi spôsobmi (priemyselnou špionážou, podplácaním, ani nijakým ďalším nepoctivým spôsobom) získať informácie o podnikaní konkurentov.
 • Spoločnosť ITCA neuplatňuje nijakú formu nekalej súťaže.


5. Vzťahy v medzinárodnom podnikaní


 • Spoločnosť ITCA sa správa zodpovedne v medzinárodnom obchode a investíciách. Dodržiava legislatívu platnú v hostiteľskej krajine.
 • Spoločnosť ITCA prispieva k ekonomickému blahobytu a rozvoju hostiteľskej krajiny, rešpektuje jej tradície a kultúru.
 • Spoločnosť ITCA v každej svojej zahraničnej spoločnosti dodržiava Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN a dbá na uplatňovanie jednotného postupu a dosiahnutie vysokého morálneho štandardu aj v krajinách s odlišnou obchodnou praxou.6. Vzťahy k štátnym orgánom, regiónu a spoločnosti


 • Spoločnosť ITCA sa zaväzuje správať ako sociálne zodpovedný občan vo vzťahu k štátnym a vládnym orgánom, miestnym orgánom, regiónu a celej spoločnosti a poskytovať im pravdivé a včasné informácie.
 • Spoločnosť ITCA plní podmienky vyplývajúce zo zakladajúcej listiny, rešpektuje zákon a koná len v súlade s platnou legislatívou.
 • Spoločnosť ITCA riadne platí dane, vedome sa nedopustí daňového úniku a dbá o transparentnosť všetkých finančných transakcií. Dodržiava všetky zákonné ustanovenia proti praniu špinavých peňazí.
 • Spoločnosť ITCA prispieva k ekonomickému rastu a zvyšovaniu životnej úrovne regiónu a celej spoločnosti.
 • Spoločnosť ITCA sa zaväzuje svojimi aktivitami šíriť dobré meno regiónu a krajiny.
 • Spoločnosť ITCA ani žiadny jej zamestnanec nesmie v krajine, kde spoločnosť podniká, používať firemné fondy na poskytovanie priamych alebo nepriamych príspevkov politickým stranám, kandidátom alebo skupinám.
 • Spoločnosť ITCA sa zaväzuje poskytovať verejnosti úplné, zrozumiteľné, pravidelné a pravdivé informácie o svojich aktivitách a zámeroch. Systematicky rozvíja ústretové, vysoko profesionálne a etické vzťahy s médiami.


7. Vzťah ku životnému prostrediu

 • Spoločnosť ITCA vedome dodržiava koncepciu trvalo udržateľného rozvoja v environmentálnej oblasti a napomáha pri programoch ochrany a tvorby životného prostredia regiónu.
 • Spoločnosť ITCA, uvedomujúc si špecifický charakter výroby, kladie dôraz vo svojej činnosti, výrobkoch a službách na ochranu zdravia a bezpečnosti výrobcov, spotrebiteľov a ostatnej verejnosti.
 • Spoločnosť ITCA rešpektuje vo všetkých svojich činnostiach platné technologické a ekologické normy a presadzuje prijatie náročnejších noriem na znižovanie nepriaznivých environmentálnych vplyvov.
 • Spoločnosť ITCA sa zaväzuje informovať verejnosť o svojom environmentálnom programe a jeho napĺňaní.


8. Záverečné ustanovenia


 • Etický kódex spoločnosti ITCA sa vzťahuje na všetkých manažérov a zamestnancov spoločnosti, ako aj na ďalšie osoby konajúce v mene spoločnosti ITCA. Všetci sú povinní kódex dodržiavať, konať v súlade s jeho ustanoveniami a podporovať ho.
 • Všetci zamestnanci spoločnosti ITCA si musia byť vedomí, že každé porušenie etických noriem uvedených v etickom kódexe bude hodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny.
 • Zamestnanci sú povinní oznámiť porušenie tohto kódexu. Informáciu podávajú priamemu nadriadenému, čo predstavuje typický postup. Pokiaľ však zamestnanec má dojem, že v danej situácií to nie je vhodné, môže túto podať ďalšiemu vyššiemu nadriadenému podľa organizačnej štruktúry. Informáciu možno kedykoľvek podať ústne, písomne, elektronickou poštou, telefonicky.
 • Priamy nadriadený pracovník je povinný zaoberať sa podanou informáciou o porušení Etického kódexu a prijať riešenie. Pokiaľ sám zváži, môže sa obrátiť na svojho nadriadeného, alebo na vedenie spoločnosti ITCA.
 • Identita osôb podávajúcich oznámenie o podozrení z porušenia etického kódexu sa udržuje v tajnosti, v najvyššej možnej miere. Žiadne represálie nebudú namierené proti zamestnancovi, ktorý ohlasuje podozrenie z porušovania tohto kódexu.
 • Disciplinárne konanie alebo jeho absencia nevylučuje konanie orgánov činných v trestnom konaní v prípade podozrenia, že bol spáchaný priestupok alebo trestný čin.
 • Pripomienky k obsahu a štruktúre Etického kódexu spoločnosti ITCA, sa podávajú na vedenie spoločnosti ITCA.            ITCA s.r.o. 2022