Pravidlá VPS a Webhostingu

Pravidlá používania virtuálnych privatných serverov a webhostingu


ČL. 1 - Základné pravidlá

1.1 Používanie virtuálnych súkromných serverov (VPS) a webhostingu musí byť v súlade so zákonnými predpismi Slovenskej republiky.

1.2 Zákazník musí zabezpečiť, aby všetky poskytnuté údaje boli presné a aktualizované. Zákazník je zodpovedný za správnu ochranu svojho hesla a prístupových údajov.

1.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť účet zákazníka, ak zistí, že zákazník porušil tieto pravidlá alebo platné zákony a predpisy.


ČL. 2 - Použitie zdrojov

2.1 Zákazník musí používať zdroje VPS a webhostingu s rozumom a nesmie narúšať prevádzku pre ostatných zákazníkov.

2.2 Zákazník musí zabezpečiť, aby aplikácie a softvér používaný na VPS a webhostingu bol legálny a nebol v rozpore so zákonnými predpismi.

2.3 Zákazník nesmie využívať VPS alebo webhosting na akékoľvek nezákonné účely, ako napríklad distribúciu pirátskeho softvéru, spamovanie alebo šírenie škodlivého obsahu.


ČL. 3 - Zálohovanie dát

3.1 Zákazník je zodpovedný za zálohovanie svojich dát na VPS alebo webhostingu. Poskytovateľ neručí za stratu dát spôsobenú akýmkoľvek spôsobom.

3.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo vymazať dáta z VPS alebo webhostingu, ak sú v rozpore so zákonnými predpismi alebo ak sú nezákonné.


ČL. 4 - Obmedzenie záruky

4.1 Poskytovateľ neručí za prípadné škody spôsobené zákazníkom pri používaní VPS alebo webhostingu.

4.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo pozastaviť poskytovanie služieb, ak zistí, že zákazník porušil tieto pravidlá alebo platné zákony a predpisy.

4.3 Poskytovateľ neručí za žiadne škody spôsobené výpadkom služieb, ktoré sú mimo jeho kontrolu, ako napríklad výpadok elektrickej energie, internetového pripojenia alebo zlyhanie hardvéru.


ČL. 5 - Zmeny pravidiel

5.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá. Ak sa zmeny dotýkajú zákazníka, budú mu oznámené e-mailom alebo iným spôsobom.

5.2 Ak zákazník nesúhlasí s novými pravidlami, má právo ukončiť svoj účet a zrušiť služby. Ak zákazník pokračuje v používaní služieb, považuje sa za súhlas s novými pravidlami.


ČL. 6 -  Platnosť pravidiel

6.1 Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na webových stránkach poskytovateľa a platia až do ich zmeny alebo zrušenia.

6.2 Pre zákazníkov, ktorí si objednali služby pred zverejnením týchto pravidiel, platia pravidlá, ktoré boli platné v čase ich objednania.


ITCA s.r.o. 2023