OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

 

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť ITCA s.r.o., so sídlom I. Olbrachta 900/6 911 01 Trenčín, IČO: 51 31 73 03, DIČ: 2120677999, IČ DPH: SK2120677999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel : Sro, Vložka č.35965/R.

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle + 421 322 028 960, písomne na adrese I. Olbrachta 900/6 911 01 Trenčín, alebo  e-mailom kontakt@itca.sk.

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V záležitostiach, ktoré súvisia ochranou osobných údajov sa môžete obrátiť na Zodpovednú osobu, ktorá bola ustanovená podľa čl. 37 nariadenie GDPR.

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať priamo na adrese: petrchmelik@itca.sk.

 

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH BEZPEČNOSŤ

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 


Vaše osobné údaje chránime pomocou účinných bezpečnostných technológií aj organizačných opatrení. Všetky údaje sú šifrované, chránené novou generáciou firewallov a pravidelne zálohované. Prístup k nim majú iba profesionálne vyškolení zamestnanci a odborne preverený dodávatelia.

Viac informácií o technických a organizačných bezpečnostných opatreniach, ktoré sme ako poskytovateľ digitálne služby podľa zákona kybernetickej bezpečnosti zaviedli a ktoré vychádzajú z noriem ISO/STN 27001 vám poskytneme na požiadanie.

 

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým preto, aby sme vám umožnili pohodlný nákup aby sme vám objednaný tovar doručili. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, na základe nasledujúcich právnych základov:

Spracúvanie na základe súhlasu dotknutej osoby podľa. čl. 6 ods. 1. písm. a) nariadenia GDPR


Spracúvanie na základe zákonnej povinnosti podľa. čl. 6 ods. 1. písm. c) nariadenia GDPR

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

  

Kuriérske a prepravné spoločnosti


 

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ak vaše údaje spracúvame na základe súhlasu, budeme ich spracúvať počas trvania vášho súhlasu maximálne však po dobu 3 rokov. Po uplynutí tejto lehoty ich zlikvidujeme. Táto lehota môže byť aj kratšia napríklad:

 

Ak vaše údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ budeme ich spracúvať po dobu nevyhnutne nutnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

 

VAŠE PRÁVA SÚVISIACE S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV


Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

 

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

 

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ


Ak chcete požiadať o prístup alebo vymazanie vašich osobných údajov, kliknite na tlačidlo nižšie.

 

      Žiadosť o vydanie údajov alebo vymazanie

 

Vaše práva si môžete tiež uplatniť zavolaním na telefónne číslo + 421 322 028 960, písomne na adrese, ITCA s.r.o., I. Olbrachta 900/6 911 01 Trenčín, alebo e-mailom kontakt@itca.sk.


Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme ás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.ITCA s.r.o. 2023